Allez au contenu Allez à la navigation

20 July 2016

REGULAMENT CAMPANIE "BEBELUSI BIODERMA"

REGULAMENTUL CAMPANIEI BEBELUSI BIODERMA organizata de LABORATOIRE BIODERMA ROMANIA S.R.L in perioada 20.07.2016 – 31.12.2017

Art. 1. Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii "Bebelusi Bioderma" (denumita in continuare Campaniasau Promotia”) este LABORATOIRE BIODERMA ROMANIA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Polona, nr. 68-72, Polona68 Business Center, etaj 1, sector 1, Bucuresti, Romania, numar de ordine in Registrul Comertului J40/ 206/12.01.2009, Cod Unic de Inregistrare 24934819, atribut fiscal RO, cont bancar RO 85 FTSB 0000 0000 0000 4903, deschis la BNP PARIBAS Bucuresti, prin Roxana-Clara STEFAN – Business Unit Manager, si avand numar de operator de date personale 16015, denumita in cele ce urmeaza "Organizatorul".

1.2. Campania se deruleaza in colaborare

S.C. NOVOGYNPRO SRL, cu sediul in Cluj Napoca, str. Calea Turzii, nr. 140, inmatriculata la Reg Com. Sub nr. J12/300/2013, CUI 31177933, cont nr. RO18BTRLRONCRT0220445801 deschis la Banca Transilvania, reprezentata legal de catre Dr. Sbarciu Mihaila, in calitate de Administrator, denumita in continuare “Partenerul

1.3. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.

1.4. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.5. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului şi acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Campaniei

2.1. Campania este organizată şi desfăşurată in urmatoarele puncte de lucru (unitati medicale) ale Partenerului de pe teritoriul Romaniei:

 

2.2. Campania va incepe pe data de 20.07.2016, ora 00:00:01 si se va incheia la data de 31.12.2017 ora 23:59:59.

2.3 Partenerul se obliga ca in perioada desfasurarii campaniei, prevazuta la art 2.2 din prezentul regulament sa acorde exclusivitate Organizatorului pentru produsele dermato cosmetice adresate nou nascutilor..

2.4 In scopul prevazut la art 2.3, Organizatorul va furniza lunar Partenerului, pe perioada desfasurarii campaniei un numar de produse care va fi agreat lunar de catre parti, pe care acesta sa le utilizeze in cadrul clinicilor in sectia de neonatologie. Produsele se predau pe baza de proces –verbal.

Art. 3. Dreptul de participare

Campania este destinata tuturor persoanelor fizice care au incheiat un contract de nastere cu Partenerul si nasc in CLINICA NOVOGYN in perioada desfasurarii Campaniei.

Art. 4. Regulamentul oficial al Campaniei

4.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil dupa cum urmeaza:

            -  pe site-ul Organizatorului

4.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii participantilor si Partenerului cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi facute publice pe pagina de web www.bioderma.com.ro.

Art. 5. Produsele participante

5.1. Produsele participante la aceasta campanie sunt produsele din gamele Atoderm si ABCDerm – vor fi agreate lunar de catre parti si vor fi predate in baza unor procese verbale.

5.2. Dupa data incheierii campaniei promoţionale, în conformitate cu Art. 2, produsele participante, descrise mai sus îşi pierd această calitate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate şi nemaiasumându-şi nicio obligaţie în legătura cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualităţii sau continuării campaniei promoţionale.

Art. 6. Premiile Campaniei

6.1.In cadrul Promotiei vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, premii conform unei anexe lunare la prezentul Regulament agreate de catre parti.

6.2. Premiile constau in:

  • produse Bioderma din gamele Atoderm si ABCDerm;

6.3. Premiile vor fi acordate fiecarei paciente, la externarea din spital, in limita cantitatii totale alocate, conform art. 6.1.

6.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor. De asemenea, premiile nu sunt transmisibile catre alte persoane.

6.5. Imaginile premiilor prezente in materialele promotionale, pe suporturi si pe alte materiale cu insemnele Campaniei sunt cu titlu de prezentare si nu atrag responsabilitatea Organizatorului.

6.6. Partenerul va putea utiliza un numar de produse agreat lunar, conform art.2.4. in activitatea de ingrijire a nou nascutilor in perioada desfasurarii campaniei.

Art. 7. Mecanismul de desfasurare al Promotiei

7.1 "Participantul" este definit drept persoana fizica care naste in CLINICA NOVOGYN  in perioada desfasurarii Campaniei .

7.2. Pentru a participa la Promotie, participantii trebuie:

  • Sa indeplineasca conditiile Art. 3 privind dreptul de participare;
  • Pentru a se participa in campanie, participantii trebui

                                                           Sa fi nascut in una din unitatile PARTENERULUI descrise mai sus, in perioada campaniei

7.3. Participantul va primi automat un premiu constand in produse Bioderma conform art. 6.1.

7.4 Premiul va fi inmanat participantului automat, la externarea din unitatea medicala de catre Partener.

Art. 8. Intrarea in posesia premiilor

8.1. Premiile Campaniei:

Premiile vor intra in posesia castigatorilor in la exeternarea din unitatea medicala.

8.2. Toate premiile Promotiei vor fi inmanate participantilor de catre Partener numai in baza unui proces verbal care conţine datele de identificare ale câştigătorului, descrierea premiului primit precum şi semnătura de primire a castigatorului.

8.3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 9. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul pe venit datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor

Art. 10. Intreruperea Campaniei

Campania va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului in unitatile participante la campanie si pe site-ul organizatorului.

Art. 11. Limitarea raspunderii

11.1. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

11.2. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

  • Nici o eroare în datele furnizate de către participant, acurateţea datelor de contact nu atrage răspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor.
  • Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către Partener;
  • Pentru deteriorarea premiilor dupa ce acestea au intrat in posesia castigatorilor;

Art. 12. Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la aceasta campanie se prezuma luarea la cunostintă a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Campaniei, în conformitate cu legea 677/2001.

LABORATOIRE BIODERMA ROMANIA S.R.L. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 16015 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Tuturor participanţilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr.677/ 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

  • Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa pe adresa Organizatorului, Str. Polona, nr. 68-72, Polona68 Business Center, etaj 1, sector 1, Bucuresti, Romania, o data pe an, în mod gratuit, LABORATOIRE BIODERMA ROMANIA S.R.L.va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.
  • Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

(i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

(iii) realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, LABORATOIRE BIODERMA ROMANIA S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

  • Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop (reprezentand alin.2 al art.15 din legea 677/2001).

Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, marketing direct, informarea persoanelor incluse în baza de date a LABORATOIRE BIODERMA ROMANIA S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai. Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata societatii, la sediul din Str. Polona, nr. 68-72, Polona68 Business Center, etaj 1, sector 1, Bucuresti, Romania, o data pe an, in mod gratuit, LABORATOIRE BIODERMA ROMANIA S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, LABORATOIRE BIODERMA ROMANIA S.R.L.va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispoziţiilor Legii nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre  LABORATOIRE BIODERMA ROMANIA S.R.L.este inregistrata la ANSPDCP cu numarul de notificare 16015.

Art. 13. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 14. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite catre Organizator folosind formularul de contact de pe pagina web a Organizatorului: www.bioderma.com.ro, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la participarii la Promotie. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.

Reclamatia va fi directionata catre reprezentantii competenti ai Organizatorului, iar rezultatul analizei reclamatiei ii va fi comunicat reclamantului dupa ce aceasta este finalizata.

Art. 15. Alte clauze

Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor.

Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Campaniei, isi rezerva dreptul de a nu acorda drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

Organizatorul isi rezerva dreptul ca pe timpul campaniei sa aduca modificari site-ului in vederea facilitarii vizualizarii si respectarii acestui regulament fara sa anunte participantii la campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

 

S.C. LABORATOIRE BIODERMA ROMANIA S.R.L.

 

ORGANIZATOR ,                                                                     PARTENER,

             

LABORATOIRE BIODERMA ROMANIA  S.R.L.            SC NOVOGYNPRO SRL

Prin:    dna Roxana-Clara STEFAN                             Prin:    DR. SBIRCIU MIHAILA

Business Unit Manager                                             Manager Clinica Novogyn