Allez au contenu Allez à la navigation

18 October 2019

Sensibio H2O UNMAKE-UP ARTIST Activare Peek&Cloppenburg

Pentru că știm că îți place să probezi haine FaraUrmeDeMachiaj, răsplătim toate cumpărăturile de minimum 300 lei făcute la Peek & Cloppenburg Promenada, în perioada 18-27 octombrie, cu un CADOU: o apă micelară Sensibio H2O 100 ml! 

* REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Sensibio H2O UNMAKE-UP ARTIST – activare Peek&Cloppenburg” organizata de NAOS SKIN CARE ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Polona, nr. 68-72, Polona Business Center J40/206/12.01.2009, cod fiscal RO24934819

Art. 1. Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei “Sensibio H2O UNMAKE-UP ARTIST – activare Peek&Cloppenburg” (denumita in continuare „Campania”) este - NAOS SKIN CARE ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Polona, nr. 68-72, Polona Business Center, etaj 1, sector 1, telefon 0372.778.888, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/206/12.01.2009, cod fiscal RO24934819 si avand numar de operator de date personale 16015, denumita in cele ce urmeaza "Organizatorul".

1.2. Campania se deruleaza in colaborare cu Peek & Cloppenburg S.R.L. cu sediu in Bucuresti, Calea Floreasca, nr  46B, Promenada Shopping Center, Sector 1, Subsol 1 -, Unitatea 1B-045, Parter -, Unitatea GF-090, Etaj 1 -, Unitatea 1F-085, in magazinul/punctul de lucru din Promenada Mall, reprezentata legal de Simona Trasca denumita in continuare “Partenerul”

1.3.    Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

 Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Campaniei

2.1. Campania este organizata si desfasurata in punctul de lucru pe care Partenerul il detine in Promanada Mall.

2.2. Campania va incepe in data de 18.10.2019 si se va incheia la data de 27.10.2019, ora 18:00:00. In cazul in care nu vor fi epuizate stocurile alocate, Organizatorul poate lua decizia de a prelungi campania pentru a epuiza toate produsele alocate.

Art. 3. Dreptul de participare

Campania este destinata tuturor persoanelor fizice de sex feminin care cumpara produse in valoare de minim 300 ron din magazinul mentionat, in perioada campaniei.

Cumparatoarea va primi drept premiu un produs marca Bioderma -Sensibio H2O 100ml.

Art. 4. Regulamentul oficial al Campaniei

4.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit atat online la https://www.club-bioderma.ro/unmakeupartist/ si https://www.bioderma.com.ro/campanii, pe intreaga durata a proiectului, cat si prin solicitare scrisa la bioderma@ro.naos.com

4.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi facute publice atat online, prin metodele enuntate la punctul 4.2., cat si prin solicitare scrisa la bioderma@ro.naos.com

Art. 5. Produsele participante

5.1. Produsele participante la aceasta campanie sunt produsele Sensibio H2O 100ml, 5000 buc.

5.2. Dupa data incheierii campaniei, in conformitate cu Art. 2, produsele participante, descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii sau continuarii campaniei promotionale.

Produsele participante la campanie – Bioderma -Sensibio H2O 100ml- au un stoc limitat de 5000 de bucati. Acestea vor fi oferite in limita stocului disponibil, ceea ce inseamna ca pot fi epuizate si inaintea datei de 27.10.2019.

Art. 6. Produsele in Campanie

6.1.Produsele cadou vor fi acordate fiecarei consumatoare care achizitioneaza un produs sau mai multe produse prezente in punctul de lucru al Partenerului in perioada campaniei, conform pragului valoric stabilit.

6.2. Valoarea totala estimativa a produselor cadou oferite in cadrul Campaniei este de 92.800 Ron.

6.3. Participantii la campanie nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a produselor cadou oferite sau schimbarea acestora cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor produselor cadou oferite.

Art. 7. Mecanismul de desfasurare al Campaniei

7.1 "Participantul" este definit drept persoana fizica de sex feminin care achizitioneaza un produs sau mai multe produse din punctul de lucru al Partenerului si participa la aceasta campanie.

7.2. Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca conditiile Art. 3 privind dreptul de participare;

7.3. Participantul va primi un premiu produs Sensibio H2O 100ml, dar in limita stocului disponibil.

7.4 Produsul cadou va fi inmanat participantului, de catre Partener, la momentul efectuarii achizitiei de produse de minim 300 ron, prin intermediul casierilor.

Art. 8. Intrarea in posesia produselor cadou oferite

8.1. Toate produsele cadou din Campanie vor fi inmanate participantilor de catre Partener dupa efectuarea achizitiei la casa de marcat.

8.2. Reclamatiile referitoare la produsul cadou primit, ulterioare momentului achizitiei la casa, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 9. Taxe si impozite

Produsele individuale oferite in prezenta campanie nu depasesc suma de 600 de RON/ bucata. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit.

Art. 10. Intreruperea Campaniei

  1. Campania poate inceta inainte de termen in cazul in care Organizatorul decide acest lucru, incetarea va deveni efectiva din momentul in care este anuntata.

  1. Campania poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului de a continua Campania. Situatiilor avute in vedere de acest aliniat le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

  1. In situatiile avute in vedere in Sectiunea 7, Organizatorul nu are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute in prezentul regulament.

Art. 11. Limitarea raspunderii

11.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

  1. 2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: pentru intarzierile in livrarea/inmanarea produselor cadou oferite cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre Partener; Pentru deteriorarea produselor cadou oferite dupa ce acestea au intrat in posesia participantilor la campanie;

Art. 12. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 13. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite catre Organizator printr-o solicitare scrisa la adresa de email: bioderma@ro.naos.com , in termen de maxim 3 zile lucratoare de la participarea la Campanie. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.

Reclamatia va fi directionata catre reprezentantii competenti ai Organizatorului, iar rezultatul analizei reclamatiei ii va fi comunicat reclamantului dupa ce aceasta este finalizata.

Art. 14. Alte clauze

Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor.

Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un participant la campanie nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Campaniei, isi rezerva dreptul de a nu acorda drepturile si beneficiile ce revin acestuia, fara alte despagubiri sau plati.

Organizatorul isi rezerva dreptul ca pe timpul campaniei sa aduca modificari site-ului in vederea facilitarii vizualizarii si respectarii acestui regulament fara sa anunte participantii la campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

Incheiat in 2 exemplare, la data de 27.09.2019