Allez au contenu Allez à la navigation

01 July 2017

REGULAMENT CAMPANIE "VACATION MOOD ON?"

 REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Vacation Mood On?” organizata de NAOS SKIN CARE ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Polona, nr. 68-72, Polona Business Center J40/206/12.01.2009, cod fiscal RO24934819  in perioada 01.07.2017 – 30.09.2017

Art. 1. Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii "Vacation Mood On?" (denumita in continuare Campaniasau Promotia”) este - NAOS SKIN CARE ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Polona, nr. 68-72, Polana Business Center, etaj 1, sector 1, telefon  0372.778.888, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/206/12.01.2009, cod fiscal RO24934819, si avand numar de operator de date personale 16015, denumita in cele ce urmeaza "Organizatorul".

1.2. Campania se deruleaza in colaborare cu SC IULY FARM S.R.L. cu sediul in comuna Istria, strada Nuntasi, Cod Postal 907195, Jud. CONSTANŢA, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/3532/2007, cod fiscal RO22596800, reprezentata de Caraban Iuliana in calitate de administrator, denumita in continuare “Partenerul”.

1.3. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.

1.4. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii

1.5. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului şi acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Campaniei

2.1. Campania este organizată şi desfăşurată in urmatoarele puncte de lucru ale Partenerului de pe teritoriul Romaniei:

 

 

2.2. Campania va incepe pe data de 01.07.2017, ora 00:00:01 si se va incheia la data de 30.09.2017, ora 24:00:00

Art. 3. Dreptul de participare

Campania este destinata tuturor persoanelor fizice care cumpara un produs din gama Photoderm  din farmacia  Partenerului, va primi drept premiu produsul Photoderm kid lapte

Art. 4. Regulamentul oficial al Campaniei

4.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil dupa cum urmeaza:

            -  pe site-ul Organizatorului

4.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi facute publice pe pagina de web www.bioderma.com.ro.

Art. 5. Produsele participante

5.1. Produsele participante la aceasta campanie sunt:  Gama Photoderm

5.2. Dupa data incheierii campaniei promoţionale, în conformitate cu Art. 2, produsele participante, descrise mai sus îşi pierd această calitate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate şi nemaiasumându-şi nicio obligaţie în legătura cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualităţii sau continuării campaniei promoţionale.

Art. 6. Premiile Campaniei

6.1.In cadrul Promotiei pot fi acordate pe loc, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

 

 

 

6.2. Premiile vor fi acordate fiecarui consumator, care achizitioneaza un produs din gama Photoderm  disponibile pentru vanzare in farmacia  Partenerului

6.3. Valoarea totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de maxim 35,700 lei fara TVA.

6.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor. De asemenea, premiile nu sunt transmisibile catre alte persoane.

Art. 7. Mecanismul de desfasurare al Promotiei

7.1 "Participantul" este definit drept persoana fizica ce achiztioneaza un produs Photoderm din farmacia Partenerului si  participa la aceasta promotie.

7.2. Pentru a participa la Promotie, participantii trebuie:

  • Sa indeplineasca conditiile Art. 3 privind dreptul de participare;
  • Pentru a se participa in campanie, participantii trebuie sa

                     Sa fi achizitionat un produs din gama  Photoderm din farmacia Partenerului;

                     Sa fi completat formularul de participare ce se afla in farmacia Partenerului si sa isi exprime acordul cu privire la datelor cu character personal;

                     Sa ataseze formularului mai sus mentionat, o copie a bonului fiscal din care rezulta achizitia produsului  din gama Photoderm.

7.3. Participantul va primi automat un premiu constand in Photoderm kid lapte conform art. 6.1.

7.4 Premiul va fi inmanat participantului automat, de catre Partener,  dupa completarea  formularului de participare si atasarea copiei bonului fiscal.

Art. 8. Intrarea in posesia premiilor

8.1. Toate premiile Promotiei pot fi inmanate participantilor de catre Partener numai in baza unui proces verbal de predare-primire care conţine datele de identificare ale participantului, descrierea premiului primit, precum şi semnătura de primire şi de predare.

8.2. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 9. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul pe venit datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor

Art. 10. Intreruperea Campaniei

Campania va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului pe site-ul organizatorului.

Art. 11. Limitarea raspunderii

11.1. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

11.2. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

  • Nici o eroare în datele furnizate de către participant, acurateţea datelor de contact nu atrage răspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor.
  • Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către Partener;
  • Pentru deteriorarea premiilor dupa ce acestea au intrat in posesia castigatorilor;

Art. 12. Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la aceasta campanie se prezuma luarea la cunostintă a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Campaniei, în conformitate cu legea 677/2001.

NAOS SKIN CARE ROMANIA S.R.L. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 16015 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Tuturor participanţilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr.677/ 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

  • Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa pe adresa Organizatorului, Str. Polona, nr. 68-72, Polona68 Business Center, etaj 1, sector 1, Bucuresti, Romania, o data pe an, în mod gratuit NAOS SKIN CARE ROMANIA S.R.L.va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.
  • Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

(i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

(iii) realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, NAOS SKIN CARE ROMANIA S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

  • Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop (reprezentand alin.2 al art.15 din legea 677/2001).

Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, marketing direct, informarea persoanelor incluse în baza de date a NAOS SKIN CARE ROMANIA S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai. Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata societatii, la sediul din Str. Polona, nr. 68-72, Polona68 Business Center, etaj 1, sector 1, Bucuresti, Romania, o data pe an, in mod gratuit, NAOS SKIN CARE ROMANIA S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, NAOS SKIN CARE ROMANIA S.R.L.va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispoziţiilor Legii nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal de NAOS SKIN CARE ROMANIA S.R.L.este inregistrata la ANSPDCP cu numarul de notificare 16015.

Art. 13. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 14. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite catre Organizator folosind formularul de contact de pe pagina web a Organizatorului: www.bioderma.com.ro, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la participarii la Promotie. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.

Reclamatia va fi directionata catre reprezentantii competenti ai Organizatorului, iar rezultatul analizei reclamatiei ii va fi comunicat reclamantului dupa ce aceasta este finalizata.

Art. 15. Alte clauze

Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor.

Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Campaniei, isi rezerva dreptul de a nu acorda drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

Organizatorul isi rezerva dreptul ca pe timpul campaniei sa aduca modificari site-ului in vederea facilitarii vizualizarii si respectarii acestui regulament fara sa anunte participantii la campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

 

Incheiat in  2 exemplare, astazi 01.07.2017.

 

ORGANIZATOR ,                                                                              PARTENER,    

NAOS SKIN CARE ROMANIA S.R.L.                                               SC IULY FARM S.R.L.

 

___________________________________                                ­­­­­­­­­­­­­­_________________________

Prin:       dna Roxana-Clara STEFAN                                              Prin:    dna Caraban Iuliana

    Business Unit Manager                                                  Administrator